ص ظايف

Oct 31, 2004 · ماده 10 (منسوخه 12ˏ04ˏ1384) ـ‌ و‌ظايف و اختيارات هيئت امنا در مجموعه ذي ‌ربط عبارت است از: 1 ـ‌ بررسي و تصويب برنامه و بودجه سالانه با رعايت دستورالعملهاي مصوب سازمان. Fréderic Barbier et Bertho Catherine Lavenir, histoire des medias de Diderot à l’internet, Paris, Armand Colin, 1996 2

2023-02-05
    برنامج شبيه ب d.fone
  1. ابحث
  2. L Entente: 19 September 1938
  3. 11421, Cairo